Karijeraumanpoweru

Aktivna politika zapošljavanja

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja,
dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta. Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije o 9 mjera aktivne politike zapošljavanja.

Novih 9 mjera aktivne politike zapošljavanja zamijenile su one koje su bile aktivne do kraja 2016. godine kako bi bile jasnije i pristupačnije svima koji ih mogu iskoristiti.

Bilo da ste poslodavac, posloprimac ili sezonski radnik, ovim mjerama i njihovim kombiniranjem možete iskoristiti poticaje kako biste unaprijedili svoj radni odnos ili tvrtku.
Različitim financijskim subvencijama i programima obrazovanja i usavršavanja omogućite si zapošljavanje novih radnika, dodatnu edukaciju, očuvanje radnog mjesta ili uključivanje u programe javnih radova. Ujedno smo za poslodavce osigurali sve informacije na jednom mjestu, u Uredima za poslodavce u svim područnim/regionalnim uredima.

POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Ciljane skupine koje mogu koristiti ovu mjeru su:

 • osobe bez staža osiguranja,
 • osobe s radnim stažem (dugotrajno nezaposlene osobe, osobe starije od 50 i posebne skupine nezaposlenih),
 • osobe s invaliditetom,
 • bivši polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
 

Poslodavci koji mogu koristiti ovu mjeru su oni:

 • kojima će zapošljavanje uz potporu dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci,
 • koji su zaposlili najmanje jednog radnika unazad 6 mjeseci,
 • koji nemaju povećano zapošljavanje unazad 12 mjeseci već opravdano upražnjena radna mjesta koja nadoknađuju zapošljavanjem uz potporu,
 • koji nemaju Odluku o poslovno uvjetovanom otkazu unazad 6 mjeseci.

Trajanje: 12 mjeseci.
Financiranje: Poslodavcu se sufinancira trošak rada osobe koju zapošljava (do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom).

POTPORE ZA USAVRŠAVANJE

Ova mjera osobito je korisna mladim novozaposlenim osobama kojima je potrebno usavršavanje na radnom mjestu te starijim osobama kojima prijeti otkaz zbog promjene proizvodnih procesa poslodavca. Potpora se dodjeljuje za programe općeg (prenosive vještine koje se mogu iskoristiti kod drugog poslodavca) i posebnog usavršavanja (neprenosive vještine specifične za tog poslodavca).

 

Ciljane skupine koje mogu koristiti ovu mjeru su:

 • novozaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju iz evidencije nezaposlenih ako se zapošljavaju u razdoblju od najmanje 12 mjeseci,
 • zaposlene osobe s ciljem podizanja konkurentnosti postojeće radne snage, prema odabiru poslodavca, uz uvjet da su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme,
 • zaposlene osobe kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog promjene proizvodnog programa, uvođenja novih tehnologija i viših standarda.
 

Poslodavci koji mogu koristiti ovu mjeru su:

 • poslodavci koji djeluju profitno i izrade troškovnik usavršavanja.
Trajanje: najduže 6 mjeseci (uz obvezu zadržavanja osobe u radnom odnosu najmanje u jednakom razdoblju koliko je trajalo usavršavanje, primjerice 3 + 3 mjeseca).
Financiranje: Poslodavcu se dodjeljuju sredstva na temelju izrađenog troškovnika usavršavanja te se sufinancira do 70% troškova usavršavanja. Maksimalni iznos potpore za usavršavanje po pojedinom polazniku iznosi 15.000,00 kn.

POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Potpora se dodjeljuje osobama koje su obavile aktivnosti u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje i razradile poduzetničku ideju. Za vrijeme trajanja mjere, osobama koje su se samozaposlile moguće je odobriti stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ali za najviše dvije osobe.

 

Ciljane skupine koje mogu koristiti ovu mjeru su:

 • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda.
Trajanje: 12 mjeseci.
Financiranje: Potpora za samozapošljavanje iznosi do 35.000 kn, odnosno do 45.000 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Također, u slučaju udruživanja u trgovačka društva ili zadruge, moguće je dodijeliti potporu u iznosu od 35.000 kn za više članova zasebno. U slučaju osnivanja zadruge i zapošljavanja u zadruzi, gornja granica iznosa koju korisnici koji se udružuju mogu ostvariti iznosi 175.000 kn (za najviše pet osoba). U slučaju osnivanja i zapošljavanja u trgovačkom društvu, gornja granica iznosi 140.000 kn (za najviše četiri osobe). U slučaju otvaranja obrta ili slobodne profesije, gornja granica je 70.000 kn (za dvije osobe). Za sve djelatnosti poljoprivrednog karaktera, sezonskog poljoprivrednog karaktera i djelatnosti koje su vezane uz manipulaciju poljoprivrednih dobara, potpora za samozapošljavanje ne može se odobriti.

OBRAZOVANJE NEZAPOSLENIH

Osobe kod kojih je uočen nedostatak znanja i vještina, odnosno koje imaju neadekvatnu razinu i vrstu obrazovanja, upućuju se u programe stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije ili usavršavanja u obrazovnim ustanovama prema planu obrazovanja za svaki regionalni/područni ured Zavoda.


Ciljane skupine koje mogu koristiti ovu mjeru su:

 • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda.
Trajanje: prosječno 6 mjeseci.
Financiranje: Obrazovnoj ustanovi: 100% troškova obrazovanja obrazovnoj ustanovi (trošak nastave i materijalni troškovi praktične nastave). Zdravstvenoj ustanovi: Troškovi liječničkih pregleda (za obrazovne programe za koje je isti uvjet za upis).
Polazniku: Novčana pomoć isplaćuje se prema definiranom kalendaru, u najvišem mjesečnom iznosu koji ne smije prijeći 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja (odnosno 1.310,40 kn); troškovi prijevoza za dane provedene na obrazovanju; troškovi osiguranja po propisima HZMO-a; posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5%.

OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU

a) Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja potvrde poslodavca

Osposobljavanje nezaposlenih osoba kod poslodavca za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta. Osposobljavanje se provodi u radnom okruženju uz osigurano mentorstvo, čiji trošak financira Zavod, s ciljem povećanja zapošljivosti koje rezultira preporukom/potvrdom poslodavca o usvojenim znanjima i vještinama.

 

Ciljane skupine koje mogu koristiti ovu mjeru su:

 • nezaposlene osobe s najviše završenom srednjom školom koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koje će se osposobljavati.
b) Osposobljavanje na radnom mjestu s ciljem stjecanja javne isprave o osposobljenosti

Osposobljavanje nezaposlenih osoba kod poslodavca za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta. Osposobljavanje se provodi u suradnji s obrazovnim ustanovama tako da se teorijski dio nastave odvija u ustanovama što će rezultirati javnom ispravom o osposobljenosti polaznika.

 

Ciljane skupine koje mogu koristiti ovu mjeru su:

 • nezaposlene osobe bez kvalifikacija ili sa završenom osnovnom školom koje nemaju radno iskustvo za obavljanje poslova za koje će se osposobljavati.
 

Poslodavci koji mogu koristiti ovu mjeru su:

 • svi poslodavci i zaštitne radionice.
Trajanje: do 6 mjeseci.
Financiranje:
Poslodavcu:
a) trošak mentorstva - do 700 kn mjesečno po osobi (jedan mentor može osposobljavati najviše tri osobe).
b) trošak mentorstva - do 700 kn mjesečno po osobi (jedan mentor može osposobljavati najviše tri osobe); trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi - 800 kn; trošak polaganja ispita o osposobljenosti - 1.200 kn; i trošak liječničkog pregleda.
Polazniku: razmjerno danima provedenim na osposobljavanju, pravo na novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, troškovi prijevoza za dane provedene na obrazovanju, troškovi osiguranja po propisima HZMO-a i posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5%.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Unutar prva tri mjeseca stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, poslodavci mogu uputiti polaznike u program obrazovanja u ustanovu koju su samostalno odabrali u trajanju do tri mjeseca, ako uoče da joj nedostaju određena znanja i vještine za uspješnu provedbu programa stručnog osposobljavanja.

 

Ciljane skupine koje mogu koristiti ovu mjeru su:

 • nezaposlene osobe do navršenih 30 godina života koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te koje su prijavljene u evidenciju Zavoda najmanje 30 dana i to:
 • a) radi stjecanja iskustva - nezaposlene osobe sa završenim visokoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem,
  b) radi stjecanja iskustva i polaganja majstorskog ili stručnog ispita pri komorama - nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u obrtničkim zanimanjima u vezanom obrtu i zanimanjima u kojima je obavljanje poslova uvjetovano članstvom u strukovnim udrugama osnovanim sukladno posebnim propisima,
  c) radi stjecanja iskustva i polaganja stručnog i državnog ispita - nezaposlene osobe sa završenim visokoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju zvanja koje prema članku 59. Zakona o radu imaju zakonom ili drugim zakonskim propisom utvrđen stručni ispit ili radno iskustvo kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja.
   

  Poslodavci koji mogu koristiti ovu mjeru su:

  • poslodavci koji imaju osiguranog mentora (koji ima odgovarajuće kvalifikacije, razinu obrazovanja ili ima radno iskustvo od najmanje tri godine na poslovima radnog mjesta za koje će se osoba osposobljavati) i izrade program stručnog osposobljavanja,
  • poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost - ako će broj osoba koje se stručno osposobljavaju dovesti do neto povećanja broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci,
  • poslodavci koji imaju barem jednog zaposlenog radnika (iznimka su obrti i samostalne djelatnosti),
  • poslodavci koji nemaju Odluku o poslovno uvjetovanom otkazu unazad 6 mjeseci.
  Trajanje: 12 odnosno 24 mjeseca.
  Financiranje:
  Poslodavcu: uplata obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje (koji za 12 mjeseci iznose 7.057,92 kn, a za 24 mjeseca 14.115,84 kn), uplata obveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje (koji za 12 mjeseci iznose 5.469,96 kn), trošak obrazovanja ako postoji (najviše do 7.000 kn).
  Polazniku:
  a) Isplaćuje Zavod: novčana pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, za dane provedene na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (odnosno 2.620,80 kn), trošak polaganja stručnog/majstorskog ispita za obveznike polaganja istog, osim ako zakonskim i podzakonskim propisima nije drugačije regulirano.
  b) Isplaćuje poslodavac: trošak prijevoza za polaznike stručnog osposobljavanja snosi poslodavac (neoporezivo davanje) u visini i iznosu koji je najmanje jednak trošku prijevoza prema uvjetima isplate troška prijevoza iz Odluke Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza.


 •  

JAVNI RAD

Korisnike javnih radova također je moguće, sukladno procjeni poslodavca, uputiti u kratkotrajne programe obrazovanja nužne za obavljanje poslova javnog rada, u trajanju od najduže tri mjeseca te troškove dostaviti Zavodu.

 

Ciljane skupine koje mogu koristiti ovu mjeru su:

 

Poslodavci koji mogu koristiti ovu mjeru su:

 1. skupina:
  • osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici - bez obzira na vremensko trajanje prijave u evidenciju,
  • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
  • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju duže od 6 mjeseci te mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju duže od 12 mjeseci,
  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina;
 2. skupina: korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljene u evidenciju nezaposlenih;
 3. skupina: osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci te osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci.
  • poslodavci koji neprofitno djeluju na tržištu rada (jedinice lokalne samouprave i uprave, neprofitne organizacije) te koji izrade program javnog rada koji se mora temeljiti na društveno korisnom radu, ne smije biti komercijalnog karaktera i ne smije uključivati redovni rad poslodavca koji donosi program javnog rada.
 4. Trajanje: 6 mjeseci (puno radno vrijeme), 9 mjeseci (6 mjeseci rada u punom radnom vremenu, a preostala 3 mjeseca u nepunom uz obvezno uključivanje u obrazovanje) ili 9 mjeseci u nepunom radnom vremenu za korisnike zajamčene minimalne naknade.
  Financiranje:
  • Za osobe iz ciljane skupine 1: 100 % troška minimalne bruto plaće koja iznosi 3.839,47 kn. Troškovi prijevoza za dane provedene na javnom radu.
  • Za osobe iz ciljanih skupina 2 i 3: 50% troška minimalne bruto plaće koja iznosi 3.839,47 kn. Troškovi prijevoza za dane provedene na javnom radu.

POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Također se dodjeljuju radnicima za stjecanje potrebnih znanja i vještina, a koje je potrebno pripremiti za tržište s obzirom na potencijalni gubitak radnog mjesta zbog poteškoća u poslovanju poslodavca.

 

Ciljane skupine koje mogu koristiti ovu mjeru su:

 • radnici zaposleni kod poslodavca koji je zbog privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju izradio program za očuvanje radnih mjesta; radnici stariji od 50 godina zaposleni kod poslodavaca u poteškoćama ili koji zbog svojih osobnih, radnih i drugih karakteristika ne mogu u potpunosti ispunjavati zahtjeve radnog mjesta.

Poslodavci koji mogu koristiti ovu mjeru su:

 • poslodavci kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti i/ili ostvarenog gubitka u poslovanju.
Trajanje: najduže 6 mjeseci.
Financiranje:
a) Potpora za skraćivanje radnog vremena - razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme (maksimalno do 40% skraćenja radnog vremena i maksimalno do 40% iznosa bruto I plaće), a najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu.
b) Potpora za obrazovanje ili osposobljavanje radnika - ukupan trošak obrazovanja ili osposobljavanja radnika.
Financiranje:
Poslodavcu: 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a u narednom razdoblju, koje može trajati najduže 3 mjeseca, 50% produženog osiguranja.
Korisniku: Novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini od 70% iznosa prosječne plaće isplaćene po zaposlenom u pravnim osobama RH u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.

STALNI SEZONAC

Izmjenama kriterija, dodatno su pojednostavljeni uvjeti za korištenje mjere tako da poslodavac treba zadržati stalnog sezonca samo jednu sezonu u radnom odnosu za razliku od prije kad ga je trebao zadržati tri sezone. Ujedno će se omogućiti rad stalnog sezonca i u vremenu produženog osiguranja i to tako da sudjeluje u pripremama za iduću sezonu te na posebnim događanjima na kojima nema prilike raditi tijekom sezone.

 

Ciljane skupine koje mogu koristiti ovu mjeru su:

 • osobe koje su kontinuirano radile najmanje 6 mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod poslodavca raditi još najmanje 1 sezonu (najmanje 6 mjeseci).
 

Poslodavci koji mogu koristiti ovu mjeru su:

 • poslodavci iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblje smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.
Trajanje: 6 mjeseci.
Pratite nas Facebook LinkedIn Twitter